Regulamin:

§ 1 Postanowienia wstępne

  1. Sklep internetowy  LEBROSHOP, dostępny pod adresem internetowym www.lebro.shop, jest własnością BROKEN CAR, NIP 4990479505 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.

  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2Definicje

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – BROKEN CAR z siedzibą w 75-255 Koszalin, Franciszkańska 142B/4, NIP 4990479505, REGON 320432430.

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.lebro.shop

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto – konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

§ 3 Kontakt ze Sklepem

  1. Adres Sprzedawcy: 75-255 Koszalin, Franciszkańska 142B/4

  2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@lebro.shop

  3. Numer telefonu Sprzedawcy: 505 990 517

  4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy w mBank:

    06 1140 2004 0000 3402 7689 9266

    Dane do wpłat z kont walutowych:

    Numer konta: 06 1140 2004 0000 3402 7689 9266

    IBAN: PL06 1140 2004 0000 3402 7689 9266

    BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

  5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

  6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-21 /7dni w tygodniu

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

  3. włączona obsługa plików cookies

§ 5 Informacje ogólne

  1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

  2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

  3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

  4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

  1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

  2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

  3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

  4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

  1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

  3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

  4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

  5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,

  6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

  1. Klient ma do wyboru metody dostawy zamówienia określone na stronach sklepu, szczególnie w ostatnim kroku składania zamówienia. Darmowa dostawa jest realizowana po przekroczeniu kwoty zamówienia określonej na stronie głównej sklepu.

  2. Klient ma do wyboru kilka metod płatności wyszczególnionych w ostatnim etapie składania zamówienia.

  3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest: BLUE MEDIA S.A.
  4. Dostępne formy płatności: karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro; przelew online; BLIK.

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  3. W przypadku wyboru przez Klienta:

  1. czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności – dotyczy płatności przelewem lub kartą płatniczą. Klient zoobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki, pod rygorem obciążenia kosztami wysyłki w obie strony.

  1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę niezwłocznie w każdy dzień roboczy o ile zamówienie zostanie złożone do godziny 16:00 a w przypadku płatności elektronicznych również opłacone.

  2. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, o gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

  3. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

  4. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy są wskazane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

  5. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

  6. Sprzedający, w ramach walki z użytkownikami, których zamiarem nie jest nabycie oferowanych produktów a jedynie narażenie na straty finansowe wynikające z ponoszonych kosztów wysyłek, które finalnie nie są odbierane lub podane dane adresowe są fałszywe, zastrzega sobie prawo do egzekwowania 15krotności wartości przesyłki za pobraniem od osób prywatnych i 30krotności jej wartości od osób prowadzących działalność gospodarczą, ze zgłoszeniem do KRD i windykacji włącznie. § 9 pkt 9 niniejszego regulaminu wyłącza jego użycie tylko i wyłącznie w porozumieniu ze Sprzedającym, tj. w sytuacji wcześniejszego poinformowania o rezygnacji z wysyłki zamówienia.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

  1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie.

  3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie mailowej, telefonicznej lub przez dostępny na stronie sklepu formularz kontaktowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia woli przed upływem tego terminu.

  4. Skutki odstąpienia od Umowy:

  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, jeśli zwracany produkt został otwarty, nosi ślady użytkowania.

  7. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej zarówno z Konsumentem jak i Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, zgodnie z art. 395 §1 i 2 Kodeksu Cywilnego. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
    Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta Regulaminu i Polityki prywatności.
    Właściciel sklepu LEBROSHOP (www.lebro.shop) może wstrzymać się od sprzedaży Towarów wobec Klienta, jak również może ograniczyć dostęp do Sklepu internetowego, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu lub przepisów prawa, a w szczególności, gdy:

    1) podano w ramach Zamówienia dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
    2) dopuszczono się naruszenia dóbr osobistych;
    3) dopuszczono się innych zachowań, które zostaną uznane przez LEBROSHOP za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania ze Sklepu internetowego lub godzące w dobre imię.
    4) Klient zobowiązany są w szczególności do:
    a) postępowania w sposób zgodny z przepisami prawa, obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami współżycia społecznego;
    b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa i Regulaminem;

§ 11 Reklamacja i gwarancja

  1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

  2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

  3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

  4. Reklamację należy zgłosić niezwłocznie po ujawnieniu wady poprzez dostępne kanały komunikacji ze Sprzedawcą (telefonicznie, formularz kontaktowy sklepu, drogą komunikacji elektronicznej).

  5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

  6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od dnia otrzymania reklamowanego towaru.

  7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

  8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

  9. W przypadku braku rozpatrzenia zgłoszonej skutecznie reklamacji przez Klienta w ciągu 14 dni kalendarzowych reklamacja z powodu braku rozpatrzenia zostaje w pełni uznana. 

§ 12 Zwroty

  1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny; może skorzystać z metody zwrotu zaproponowanej przez Sprzedawce. Konsument wygeneruje list przewozowy i nada przesyłkę zwrotną bez konieczności jej opłacania; Sprzedawca w takim przypadku od wartości zwracanych produktów odliczy określoną kwotę (12zł), tytułem usługi transportowej.

  2. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, ciężar kosztu dostawy zwracanych produktów ponosi Konsument w kwocie określonej przez wybranego Przewoźnika.

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

  2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 14 Dane osobowe w Sklepie internetowym

  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

  3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
  5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 15 Własność intelektualna LEBROSHOP

1. Jako własność intelektualna właścicieli sklepu LEBROSHOP uznaje się treść opisów produktów oraz zdjęcia, których autorami są właściciele strony www.lebro.shop i nigdzie indziej nie są one publikowane.

2. Prawo do kopiowania, powielania i posługiwania się treściami określanymi w pkt 1 § 14 niniejszego regulaminu są nadawane osobom trzecim, jedynie za pisemną zgodą, oraz zapłatą kwoty 50.000zł na rzecz właścicieli sklepu LEBROSHOP

§ 16 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.